Przejdź do treści

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowny(a) Panie/Pani, Fundacja CorAdCor z siedzibą w Oborze, przy ul. Fiołkowa 9A, 59-335 Obora, jako administrator danych osobowych, mając na uwadze art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), informuje Pana/Panią, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych jest: Fundacja CorAdCor z siedzibą w Oborze, przy ul. Fiołkowa 9A, 59-335 Obora.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W celu skontaktowania się z Administratorem danych prosimy o:

 1. Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: kontakt@fundacjacoradcor.org
 2. Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji tj.: Fundacja CorAdCor, ul. Fiołkowa 9A, 59-335 Obora
 3. Kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.fundacjacoradcor.org

PODMIOTY KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Fundacja CorAdCor przetwarza m.in. dane osobowe:

 1. Darczyńców;
 2. Wolontariuszy;
 3. Opiekunów prawnych wolontariuszy małoletnich lub z częściową lub z ograniczoną w całości zdolnością do czynności prawnych;
 4. Podopiecznych Fundacji oraz opiekunów prawnych małoletnich podopiecznych Fundacji.
 5. Dostawców usług, będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 6. Osób zgłaszających się do Fundacji w celu uzyskania pomocy w zakresie organizacji wolontariatu, jak również osób których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług;
 7. Osób współpracujących z Fundacją w sposób stały, bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Fundację;
 8. Członków Zarządu i Rady Fundacji.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. Zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w tym w szczególności umowy wolontariackiej i umowy w zakresie organizacji wolontariatu wyłącznie po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 2. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową/świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. Korespondencji;
 4. Adnotacji księgowych i rozliczenia rachunków;
 5. Informowania Państwa o naszych nowościach wydawniczych, usługowych, wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach autorskich;
 6. Przeprowadzenia działań charytatywnych;
 7. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 8. Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, za które administrator uznaje w szczególności: 
  1. dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (np. w zakresie naruszeń dóbr osobistych Fundacji w szczególności jej dobrego imienia i wizerunku, czy też rzekomego łamania przez Fundację lub jej podopiecznych obowiązujących reguł prawnych);
  2. cele archiwalne i statystyczne.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości (imię, nazwisko, numer PESEL);
 2. Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania);
 3. Dane identyfikacji podatkowej;
 4. Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zainteresowań – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
 5. Dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji Pana/-i wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. Dane dotyczące sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, historii choroby przetwarzane w ramach prezentacji sylwetki podopiecznego i jego opiekunów prawnych; 
 7. Ponadto Fundacja może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

Dane osobowe mogą być udostępniane na portalach internetowych oraz mediom regionalnym i ogólnopolskim.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. Podmioty współpracujące z Fundacją w zakresie realizacji usług wolontariackich.
 2. Zakłady Ubezpieczeń zapewniające ubezpieczenia w ramach obsługiwanych wydarzeń wolontariackich (w szczególności w zakresie ubezpieczenia NNW dla wolontariuszy).
 3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
 4. Podmioty świadczące usługi: 
  1. Informatyczne oraz nowych technologii;
  2. Księgowo-finansowe;
  3. Audytorskie i kontrolne;
  4. Niszczenia dokumentów;
  5. Pocztowe i kurierskie.

Przekazywanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zawartej z danym podmiotem umowy o przetwarzanie danych osobowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Posiada Pan/Pani prawo do:

 1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
 2. Usunięcia danych osobowych –  tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
 3. Ograniczenia przetwarzania;
 4. Przenoszenia danych;
 5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Skargi do UODO.

Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Fundacją.

W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:

 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;
 2. Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 4. Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.

W zakresie prawa sprzeciwu ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do UODOUrząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Celem wykonania umowy/umów – do momentu ich wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia.
 2. Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich wyegzekwowania, lub przedawnienia roszczeń.
 3. Celem ciążących na Fundacji obowiązków prawnych – do momentu spełnienia lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Fundację CorAdCor polega na przetwarzaniu danych, poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy możliwości uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu w przypadku, gdy podmiot zlecający skategoryzuje cechy konieczne uczestnika wydarzenia (np. uczestnictwo osób w określonym wieku – np. tylko pełnoletni).

PLIKI COOKIES

Witryna http://fundacjacoradcor.org/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji CorAdCor w celu optymalizacji działań.

W witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Verified by MonsterInsights